Firma electrònica

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, actua com a prestador de serveis de certificació de signatura electrònica en virtut del mandat efectuat pel Legislador en la disposició addicional 26a de la Llei 24/2001, de 27 de desembre , de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. Amb la finalitat d’oferir els mecanismes i sistemes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions telemàtiques en què intervinguin els Registradors, les Administracions Publiques, els professionals que es relacionen amb els registres i els ciutadans en general.

Pàgina web del Servei de Signatura Electrònica dels Registradors

Com es pot obtenir?

Primer s’ha de donar d’alta al servei: Donar-se d’alta en el servei (alta en els serveis interactius del Col.legi de Registradors. Si vostè es va donar d’alta per demanar notes informatives o dipòsits de comptes en els registres mercantils o notes informatives de finques en els registres de propietat, ja està donat d’alta i ja pot demanar cita. Si ja es va donar d’alta i no recorda el nom d’usuari i contrasenya truqui al telèfon 902 734 375 / 91 270 17 96 o envieu un correu electrònic a soporte.firma @ corpme.es).

Un cop confirmada l’alta ha de demanar cita prèvia al Registre:

Cita prèvia al Registre

L’obtenció de la certificació de signatura s’efectua mitjançant compareixença directa en el Registre Mercantil (amb cita prèvia), on es verifica la identitat del sol licitant. La certificació digital es subministra en un eToken.

eTokens

En acudir al Registre ha d’aportar:

a) El DNI/NIE

b) En cas que el certificat sigui professional ha d’aportar certificat del Col legi Professional corresponent acreditatiu de la col.legiació de l’any en curs, expedit durant els 15 dies naturals anteriors a la data sol·licitada per a la renovació del certificat.

Com es pot renovar?

El següent procediment és vàlid per a tot tipus de renovacions, ja siguin per certificats expirats, canvis de tipus de certificat o per eTokens USB bloquejats per excés d’intents de clau.

Feu el següent:

1 .- Demanar cita al Registre.

2 .- Personar-se en el Registre (el dia i hora de la cita prèvia) aportant:

a) El DNI/NIE

b) La targeta o el eToken criptogràfic que conté el certificat de signatura electrònica anterior.

c) En el cas que el certificat sigui professional ha d’aportar certificat del col.legi professional corresponent acreditatiu de la col.legiació de l’any en curs, expedit durant els 15 dies naturals anteriors a la data sol·licitada per a la renovació del certificat.

Suport tècnic:

Suport Telefònic: 902 734 375 / 91 270 17 96.

E-mail: soporte.firma@corpme.es