Auditors i experts

El nomenament d’experts independents i auditors de comptes pel Registre Mercantil es regeix pel que preveuen els articles 338 i següents del Reglament del Registre Mercantil.

Podeu descarregar els models de sol·licitud de nomenament d’auditor en l’apartat Impresos/Auditors.

Podeu descarregar els models de sol·licitud de nomenament d’expert en l’apartat Impresos / Experts.