Notes informatives

Formes de sol.licitud: 

En persona, ja personalment o mitjançant mandatari, sigui aquest persona de la seva confiança, gestoria, assessoria o empresa de missatgeria.

Via Fax al número 971751001. Abans d’enviar una sol·licitud per fax truqui per telèfon al Registre per gestionar-la.

Enviant-lo per correu o a través d’una empresa de missatgeria.

La provisió de fons per a la sol·licitud de notes informatives és de 15 € per Societat / Dipòsit de Comptes.

Podeu descarregar el formulari-petició de nota informativa de l’apartat Impresos.

En temps real a través de la web d’informació interactiva del Registre Mercantil, pagant amb targeta o abonant-se al servei (pagament ajornat a final de mes).

Contingut de la Nota Simple Informativa:

La capçalera del nostre Registre Mercantil amb la data i hora d’expedició de la Nota Informativa.

La denominació de la Societat.

La data de començament de les operacions.

Tipus de Societat: Limitada, SA, etc.

Domicili social.

Població.

Durada: Indefinida o definida.

CIF.

Dades Registrals, on figura inscrita, és a dir: Tom, foli, número de full i Inscripció.

Objecte social.

Estructura de l’òrgan d’Administració, és a dir Òrgan pel qual es regeix la Societat, Administrador únic, Administradors solidaris o mancomunats, Consell d’Administració.

Capital Social, subscrit i desemborsat.

Legalització de Llibres. Exercicis econòmics que s’han legalitzat els llibres de comptabilitat.

Dipòsits. Comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s’han dipositat.

Situacions especials. Consta si no s’han observat situacions especials, o per contra si la Societat es troba en Estat situació de Concurs,, Baixa provisional d’Hisenda, dissolta i liquidada, Traslladada a un altre Registre Mercantil, Dissolta i Cancel·lats els seus assentaments per la disposició transitòria 6ª.2 de la Llei 19/1989…

Pendents. Documents pendents d’inscriure, legalitzar o dipositar que han estat presentats en aquest Registre, i si el seu assentament de presentació es troba vigent.

Atribucions: administradors, consellers, càrrecs de l’òrgan d’Administració, Membres de la Comissió Executiva, Membres del Consell Rector, apoderats, liquidadors, Auditors, Interventors, Tresorers. En el qual consta la data de nomenament i termini.

La Nota Informativa, no acredita fefaentment, a diferència de la Certificació, el contingut dels assentaments del Registre.

Còpies de Dipòsits de Comptes:

Dels comptes anuals es pot demanar Nota Informativa, mitjançant còpia literal dels Comptes Anuals per exercici dipositat.