Diòsit de comptes

Horari d’atenció telefònica en el departament de dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres des de les 11.00 h a les 13.00 h.

Tipus de presentació (passes a seguir):

———————————

Informació general:

Els COMPTES ANUALS han de presentar-se per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en el termini d’un mes a comptar de la data de la seva aprovació (art. 365 del R.R.M.).

NO S’HAN DE PRESENTAR (si es presenten en format paper): enquadernades, ni engrapar per separat els diferents documents que els integren. NI ELS DUPLICATS dels comptes anuals.

DOCUMENTS A DIPOSITAR:

1.- JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ (si es fa en format paper o en format digital CD / DVD), totalment emplenada que pot descarregar de l’apartat impresos. HA CUIDAR ESPECIALMENT LA CUMPLIMENTACION DE L’IMPRÈS ja que la notificació d’existència de defectes, les factures definitives i la justificació del dipòsit seran remeses a la seva adreça de correu electrònic, sense que hagi de passar pel Registre per retirar-los.

2.- Certificació de l’acord de l’òrgan social competent, que contingui l’acord d’aprovació dels comptes i de l’aplicació del resultat. Podeu descarregar models de certificació en l’apartat impresos.

Aquesta certificació ha de ser expedida per la/les persona/es que tingui/n facultat de certificar les actes i acords dels òrgans col·legiats, determinades en el Article 109 del R.R.M., és a dir: l’Administrador Únic; qualsevol dels Administradors Solidaris; els Administradors Mancomunats; o, en cas de Consell d’Administració, el secretari o vicesecretari d’aquest, siguin o no Administradors, amb el vistiplau del seu president o vicepresident.

LA CERTIFICACIÓ CONTINDRÀ: Totes les circumstàncies exigides per l’Art. 112 del R.R.M .; si els comptes han estat formulats de forma abreujada, expressarà la causa; igualment expressar, BAIX FE DEL certificant, que els comptes (impresos normalitzats i memòria) i l’informe de gestió estan signats per tots els administradors, o si falta la signatura d’algun d’ells, s’ha d’assenyalar aquesta circumstància en la certificació, amb expressa indicació de la causa.

En el cas que els comptes es presentin en suport digital, en l’expressada certificació, a més, ha d’identificar de forma inequívoca els comptes presentats digitalment, conforme exigeix ​​l’apartat 1.3º de l’article 366 del RRM, per a això haurà d’especificar l’empremta digital generada .

3.- En el cas que els comptes es presentin auditats, l’informe dels auditors de comptes ha d’estar signat per aquests.

En base a la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 26 de gener de 2011 (no publicada en el BOE), hi ha un canvi de criteri sobre l’exigència de presentar en unió dels comptes anuals l’informe d’auditoria, que a partir d’ara serà en tots els casos en què la Societat tingui un auditor inscrit, independentment que el seu nomenament sigui amb caràcter voluntari (per la junta o per l’òrgan d’administració), obligatori (art. 265.1 de la LSC) o a petició d’un soci minoritari (art. 265.2 LSC).

4.- Certificat acreditatiu que els comptes diposites es corresponen amb els auditats. Aquesta certificació es pot incloure en la prevista en l’apartat 2 anterior.

5.- Els comptes anuals i altres documents obligatoris, degudament IDENTIFICATS en la certificació a què es refereix el precedent número 2.

6.- Un exemplar de l’informe de gestió, si escau.

Tant la Certificació dels Acords, com la Memòria i l’Informe de Gestió han de ser redactats en folis DIN A4, només per l’anvers i amb la deguda intensitat d’impressió que els faci perfectament llegibles.

7.- Un exemplar del Document d’informació sobre accions/participacions pròpies, degudament signat pels administradors de la societat, que afecta tant a les Societats Anònimes com a les Societats Limitades, i que s’ha de presentar tant si és negatiu com en el supòsit de que s’hagin efectuat operacions.

En el supòsit de ser negatiu, és suficient amb la presentació de la primera de les pàgines del expressat document.

8.- Document d’Informació mediambiental, tant si és negatiu com si és o positiu, i en aquest últim cas farà expressa remissió a l’apartat corresponent de la Memòria.

En el cas de presentar-se les Comptes en SUPORT DIGITAL o per via telemàtica (Ordre de 28 de gener de 2009, -BOE núm 35, de 10 de febrer de 2009), la signatura o empremta digital que genera, s’ha d’especificar en la Certificació de acords de la Junta que aprova els comptes anuals presentats a dipòsit, a l’efecte d’identificar de forma inequívoca els comptes presentats.

Pot descarregar-se el programa “D2” de l’apartat Descàrregues per generar el Dipòsit Digital apte per a la seva presentació en suport digital o per via telemàtica.