Documents

Qui pot presentar documents en el Registre Mercantil?

Qui presenti un document en el Registre Mercantil serà considerat representant de qui tingui la facultat o el deure de sol·licitar la inscripció.

Quin és l’horari d’obertura al públic del Registre Mercantil?

El Registre estarà obert al públic, als efectes de presentació de documents, de dilluns a divendres, des de les 9.00 a les 17.00 hores.

Mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre, des de les 9.00 a les 14.00 hores.

Com presentar els documents en el Registre?

En persona, personant-se en el Registre, dins l’horari d’obertura al públic. Per correu o per empresa de missatgeria. En aquest últim cas convé abans de fer l’enviament trucar per telèfon al Registre perquè es gestioni la forma de fer efectiva la provisió de fons a compte dels honoraris de registre.

S’ha d’omplir algun imprès per a la presentació de documents?

Sí, s’ha d’omplir un imprès per indicar com s’ha de notificar la qualificació negativa del document, en cas que aquest sigui una Escriptura o altre document per inscriure. Pot descarregar-ho de l’apartat impresos. Per agilitzar el tràmit de notificació de defectes el Registre recomana que esculli l’opció de correu electrònic.

Altres documents necessiten la presentació d’un imprès concret. Pot obtenir-los a la secció d’impresos o a la secció del servei concret que sigui.

Quina provisió de fons per a despeses de BORME o altres he de deixar a l’hora de presentar els documents en el Registre?

Consulteu l’apartat provisions.

Com es poden fer efectives les provisions?

En efectiu metàl·lic, taló nominatiu a nom de Registre Mercantil de Mallorca o amb targeta de crèdit o dèbit. En el cas que la documentació s’enviï per correu o empresa de missatgeria convé cridar abans al Registre per acordar la forma de pagament.

Qui pot retirar els documents presentats en el Registre?

Qualsevol persona podrà retirar els documents presentats en el Registre, amb el resguard que es va lliurar en el moment de la presentació. En cas de no tenir resguard, única i exclusivament el presentador del mateix, identificant-se amb el seu D.N.I. o bé qualsevol persona autoritzada pel mateix, acompanyant l’autorització.

A partir de quin moment puc passar a retirar els documents presentats en el Registre?

Els documents poden retirar-se ja despatxats després dels 15 dies hàbils següents a la seva presentació, si no hi defectes que impedeixin la inscripció. Si es necessiten en un termini inferior, pot sol·licitar la tramitació urgent en el moment de la presentació. Algun tipus de document (per Reglament) té un termini de despatx inferior als 15 dies.

Quan el document estigui llest se li notificarà per correu electrònic (si al moment de la presentació ho ha indicat). També, en el mateix correu, se li notificarà l’import pendent de la liquidació de la factura d’honoraris de Registre.

Quin és l’horari de caixa?

El mateix horari que el d’obertura el al públic.

Si es presenta un document per correu, quina és la forma de devolució?

Se li torna el document per empresa de missatgeria, contra reemborsament de la diferència de la provisió i honoraris del Registre, cas que aquest últim concepte sigui superior a la provisió efectuada. En cas contrari, l’import a retornar al presentant, serà satisfet transferència bancària al compte de l’esmentat presentador.

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents presentats en el mateix?

En efectiu, taló nominatiu a nom de Registre Mercantil de Mallorca o amb targeta de crèdit o dèbit, a la caixa del Registre.