Informació RBM

Què és el Registre de Béns Mobles?

El Registre de Béns Mobles és un Registre jurídic portat pels Registradors de la Propietat i Mercantils sota la dependència del Ministeri de Justícia i que té per objecte la publicitat de les titularitats i gravàmens derivats d’actes i contractes relatius a béns mobles, així com de condicions generals de la contractació.

Què seccions integren el Registre de Béns Mobles?

El Registre de Béns Mobles està integrat per les següents sis seccions: 1ª Secció de vaixells i aeronaus. 2ª Secció d’Automòbils i altres vehicles de motor. 3ª Secció de Maquinària industrial, establiments mercantils i béns d’equip. 4ª Secció d’altres Garanties reals. 5a Secció d’altres béns mobles registrables. 6a Secció del Registre de condicions generals de la contractació.

Com s’organitza el Registre de Béns Mobles?

El Registre de Béns Mobles s’organitza en base a un Registre Central i Registres Provincials. El Registre de Béns Mobles Central té la seu a Madrid està a càrrec de dos registradors en règim de divisió personal i s’encarrega de la coordinació dels Registres Provincials. Dins dels Registres Provincials cal distingir la secció primera, que rau on estiguin demarcats els antics registres de vaixells i aeronaus, i les seccions segona a sisena, que radiquen en els registres mercantils de cada província (a més de a Ceuta, Melilla i els Registres insulars).

Com es determina la competència territorial?

L’Ordenança del Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles de 19 de juliol de 1999 a la seva disposició transitòria quarta disposa que el Registre de Béns Mobles s’ajustarà a les següents regles de competència: 1ª Els vaixells construïts s’inscriuran en el registre que correspongui a la província o districte marítim en què es trobin matriculats. 2ª Els vaixells en construcció s’inscriuran en el registre corresponent al lloc en què es construeixin. 3a Les aeronaus s’han d’inscriure en el Registre Central de la Propietat mobiliària. 4a Els automòbils al domicili corresponent al domicili del comprador o arrendatari. 5a Els establiments mercantils s’han d’inscriure en el Registre en la demarcació estigui situat el local de negoci en què aquells radiquin. 6a La maquinària industrial i béns d’equip s’inscriuran en el Registre corresponent a l’establiment mercantil a què estiguen afectes. 7a Els drets de propietat intel·lectual i industrial s’han d’inscriure en el Registre Central de la Propietat mobiliària. 8a Els altres béns mobles registrables en el Registre que determini la llei o, si no, en el corresponent al lloc del domicili del titular del bé.

A més d’aquestes normes cal tenir en compte l’article 9 de l’Ordenança per als casos que no puguin enquadrar-se en les regles anteriors. Així: 1a És competent el registrador de venda a terminis provincial que correspongui al domicili del comprador o arrendatari en el moment d’atorgar el contracte. Quan sent diversos els compradors o arrendataris tinguin diferent domicili, podrà optar-se per qualsevol d’ells. 2ª La inscripció de qualsevol modificació del contracte inscrit o la seva cancel·lació s’ha de fer en el mateix Registre en què es va inscriure el primitiu contracte. 3a Quan la competència no pugui determinar-se per les regles anteriors és competent el Registre del lloc de celebració del contracte i, si no, el Registre Central.

Finalment, segons determina l’article 4 del Reglament del Registre de Condicions Generals de la Contractació, les condicions generals dels contractes, i els manaments i executòries relatives a resolucions judicials s’han d’inscriure en el Registre corresponent al domicili social o professional del predisponent, o si no al de l’establiment principal des d’on dirigeixi i gestioni fonamentalment els seus negocis.

Què s’inscriu en el Registre de Béns Mobles?

El Registre de Béns Mobles és el resultat de la integració de diversos registres que ja existien com eren els de vaixells i aeronaus, el d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament o el Registre de venda a terminis i d’algun nou creat com el de condicions generals de la contractació. Conseqüència d’això s’inscriuen en el Registre de Béns Mobles: 1r Els vaixells i aeronaus i els actes, contractes i gravàmens que es realitzen sobre ells. 2n Els contractes de venda a terminis de béns mobles corporals, no consumibles i identificables. 3r Els contractes de préstecs de finançament a venedor o a comprador destinats a facilitar l’adquisició d’aquests béns. 4t Els contractes d’arrendament financer sobre béns mobles (leasing, lease back)) i altres contractes d’arrendament sobre béns mobles (rènting) 5è Les hipoteques mobiliàries i peces sense desplaçament en els termes fixats en la seva llei reguladora de 16 de desembre de a 1954. 6è Les condicions generals de la contractació. 7è Anotacions d’embargament, demanda, segrest o prohibició de disposar, i altres anotacions preventives sobre béns mobles (la durada de les mateixes és de quatre anys sent prorrogables a instància de l’autoritat que les va ordenar). 8è Tot tipus de contractes sobre béns mobles.

Què no es pot inscriure en el Registre de Béns Mobles?

No són inscriptibles els precontractes o els actes preparatoris d’altres inscriptibles. Tampoc hi ha la inscripció dels actes o contractes sobre béns no identificables. A aquests efectes es consideraran béns identificables tots aquells en els quals consti impresa la marca, model si és el cas, i número de sèrie o fabricació de forma indeleble o inseparable en una o diverses de les seves parts fonamentals o que tinguin alguna característica distintiva que exclogui raonablement la seva confusió amb altres béns. Si es tracta d’automòbils, camions o altres vehicles susceptibles de matrícula, la seva identificació registral s’efectuarà per mitjà d’aquella o del nombre de xassís.

¿El Registre de Béns Mobles és un Registre públic?

El Registre de Béns Mobles és un Registre públic per a tot el que tingui interès legítim en conèixer el seu contingut. Es presumeix que tenen interès les persones o entitats que exerceixin una activitat professional o empresarial relacionada amb el tràfic jurídic de béns mobles, com ara entitats financeres, advocats, procuradors, graduats socials, auditors de comptes, gestors administratius i altres professionals que exerceixin activitats similars , així com les entitats i organismes públics i els detectius, sempre que expressin la causa de la consulta i aquesta estigui d’acord amb la finalitat del Registre. Així mateix es presumeix que tenen interès qui siguin part en el contracte del qual va néixer el dret inscrit.

Quins són els mitjans de publicitat en el Registre de Béns Mobles?

La publicitat en el Registre de Béns Mobles es durà a efecte per mitjà de certificació o nota informativa. La certificació podrà ser literal o en extracte. La certificació literal només s’expedirà instància d’autoritat judicial o administrativa o de qui justifiqui interès en l’obtenció de la totalitat de les dades registrades. L’únic mitjà d’acreditar en perjudici de tercer els drets i garanties inscrits és mitjançant la certificació.

impresos:

Podeu descarregar els models des de l’apartat Impresos.