Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, li informem que les dades personals que pugui facilitar durant l’ús d’aquesta web (en endavant “el Web”) seran tractades en qualitat de Responsable del tractament pel Registre Mercantil de Mallorca (d’ara endavant el Registre) amb CIF: E57557654 i amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 2, planta 4, 07004 Palma.

Si vol, podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya (en endavant, “CORPME”) al seu correu electrònic: dpo@corpme.es

 

 Està obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.  No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponible al web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis del web són els necessaris per a oferir els serveis sol·licitats.  La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat d’oferir adequadament aquests serveis.  Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin oferir-se de manera òptima aquests serveis

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractarà el Registre les dades personals de l’usuari i quant de temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del lloc web seran tractades pel Registre d’acord amb les següents finalitats:

◾  En el cas que utilitzi eines o procediments del CORPME, pot consultar la seva política de privacitat al web http://www.registradores.org/politica-de-privacidad/ i en http://www.registradores.org/registroonline-Política-de-privacitat/ en cas d’usar l’apartat Registre Online.

◾  En el cas d’emplenament d’impresos la finalitat amb la qual el Registre tractarà aquestes dades és la continguda en la normativa registral.

◾  En el cas de generació de justificants bancaris/transferències, la finalitat de petició de dades de caràcter personal és la relacionada amb la gestió de clients/usuaris/ciutadans/proveïdors, cobraments, pagaments i impostos.

◾  En el cas de consulta de documents la finalitat és la gestió del servei de recerca de documents disponibles posats a disposició a través del web.

◾  En el cas d’incloure algun correu de contacte, la finalitat serà la contestació a la sol·licitud realitzada.

◾  Igualment, l’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de cookies, de manera que, en el cas que no hi hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del web.  Podeu veure les condicions per al seu ús en la Política de cookies.

En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els concrets tractaments.

Durant quant de temps tractarà el Registre les dades personals?

 Les dades de l’usuari seran conservades mentre siguin necessaries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, un cop finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei oferit.

En el cas dels Usuaris registrats a la pàgina web del CORPME, el tractament de les dades es mantindrà fins a la sol·licitud de la baixa del compte creat.

Quines categories de dades de l’usuari tractarà el Registre?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles al web són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

El tractament de les dades de l’usuari per part del Registre s’empara en la sol·licitud per part de l’usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s’escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment.  No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A què destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades personals facilitades per l’usuari no seran comunicades a tercers, llevat que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o quan l’usuari hagués acceptat expressament la seva comunicació.  En ambdós supòsits, l’usuari serà degudament informat d’aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Quina responsabilitat té l’usuari?

L’usuari serà responsable que les dades que faciliti al Registre siguin veritables, exactes, completes i actualitzades.  A aquests efectes, l’usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al Registre o a tercers.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça del Registre o mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades del CORPME al correu soporte.lopd@corpme.es, amb el títol de l’assumpte “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat , en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

◾  Revocar els consentiments atorgats.

◾  Accedir a les seves dades personals.

◾  Rectificar les dades inexactes o incompletes.

◾  Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

◾  Obtenir de CORPME i del Registre la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

◾  Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

◾  Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que el Registre o el CORPME ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

El Registre tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privacitat?

El Registre es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents.  En aquests supòsits, anunciarà en aquest web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.