Llei Concursal

Nomenament d’Auditor per emissió de certificació acreditativa de la suficiència del passiu que s’exigeix ​​per als acords de refinançament (art. 71 bis 1 b) 2n de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal):

Instància de sol·licitud per triplicat

Informe Article 71.bis de la Llei 22/2003, de 9 de Juliol, Concursal (Pla de viabilitat acords de refinanciació):

Instància de sol·licitud per triplicat

Mediador concursal (societat) per acord extrajudicial de pagament amb els creditors (article 232 i següents de la Llei 22/2003, de 9 de Juliol, Concursal):

Instància de sol·licitud por triplicat

Mediador concursal (empresari individual) per acord extrajudicial de pagament amb els creditors (article 232 i següents de la Llei 22/2003, de 9 de Juliol, Concursal):

Instància de sol·licitud por triplicat