Nomenament d’experts

Per a sol·licitar del Registre el nomenament d’expert per a valoració d’aportacions no dineràries s’ha de presentar la documentació que seguidament es detalla, segons el tipus:

Aportació no dinerària en constitució de Societat:

Instància de sol·licitud per triplicat

Relació de promotors per duplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

          Finca urbana

          Finca rústica

          Maquinària

          Negoci

          Altres béns

Aportació no dinerària en ampliació de capital de Sociedtat:

Instància de sol·licitud per triplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

         Finca urbana

         Finca rústica

          Maquinària

          Negoci

          Altres béns

Transformació de Societat Limitada en ANÒNIMA:

Instància de sol·licitud per triplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

          Finca urbana

          Finca rústica

          Maquinària

          Negoci

          Altres béns