Nomenament d’auditors

Per a sol·licitar del Registre el nomenament d’auditor s’ha de presentar la documentació que seguidament es detalla, segons el tipus:

Nomenament d’Auditor (art. 265.1 LL.S.C.- Societat obligada sense nomenament en termini per la Junta):

Instància de sol·licitud per triplicat

Documents acreditatius de la legitimació del sol·licitant (nota registral, certificació del Llibre Registre de Socis, Escriptura de Constitució, d’ampliació de capital o compravenda de participacions, Pòl·lissa de Compravenda, etc.)

Nomenament d’Auditor (art. 265.2 LL.S.C. – Soci amb més del 5% del capital social en Societat no obligada a verificació):

Instància de sol·licitud per triplicat

Documents acreditatius de la legitimació del sol·licitant (nota registral, certificació del Llibre Registre de Socis, Escriptura de Constitució, d’ampliació de capital o compravenda de participacions, Pòl·lissa de Compravenda, etc.)

Nomenament d’Auditor per a ampliació de capital per compensació de crèdits (art. 301 LL.S.C):

Instància de sol·licitud per triplicat

Nomenament d’Auditor per a ampliació de capital amb càrrec a reserves (art. 303 L.S.C):

Instància de sol·licitud per triplicat

Nomenament d’Auditor per ampliació de capital amb supressió total o parcial del dret de subscripció preferent (art. 308 L.S.C):

Instancia de solicitud por triplicado