Depòsit de comptes

Per emplenar aquest imprès ha de descarregar i instal·lar en el seu ordinador un  arxiu de fonts de Microsoft Windows que genera el codi de barres. Només ha d’instal·lar-la primera vegada que feu servir l’imprès. Si té algun problema amb la instal·lació truqui al Registre o enviï un e-mail indicant la incidència, el seu número de telèfon i una persona de contacte a l’adreça: mallorca.info@registromercantil.org.

 Justificant de presentació Dipòsit de Comptes (format Microsoft Excel) (Versión 2019b)

En imprimir l’imprès a la part superior dreta ha d’aparèixer el codi de barres com el que es mostra en la imatge que segueix (el nombre serà diferent depenent del D.N.I.- C.I.F. introduït). Si no li apareix el codi de barres és que no ha instal·lat l’arxiu de fonts anteriorment relacionat. El Registre no acceptarà la presentació sense el codi de barres.

Instruccions per emplenar la sol·licitud:

Obriu la sol·licitud i ompli tots els camps. La plantilla calcula automàticament l’import a dipositar segons el nombre de documents que integren el dipòsit de comptes.

És important que ompli correctament el camp de C.I.F.- N.I.F. del subjecte ja que d’això depèn que es generi correctament el codi de barres que servirà com a número d’entrada en el Registre.

IMPRIMEIXI DUES CÒPIES (AL REGISTRE HA PRESENTAR-HO PER DUPLICAT).

L’import del dipòsit de comptes HA PAGAR-SE en el Registre Mercantil (en efectiu o mitjançant taló pel total de les sol·licituds).

Models certificació aprovació comptes anuals:

Certificació junta universal. Comptes abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d’auditoria. Societat anònima o limitada (format Microsoft Word)

Certificació junta universal. Comptes normals. Amb informe de gestió. Amb informe d’auditoria. Societat anònima o limitada (format Microsoft Word)

Certificació junta NO universal. Comptes abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d’auditoria. Societat limitada (format Microsoft Word)

Certificació junta NO universal. Comptes normals. Amb informe de gestió. Amb informe d’auditoria. Societat limitada (format Microsoft Word)

Certificació junta NO universal. Comptes abreujats. Sense informe de gestió. Sense informe d’auditoría. Societat anònima (format Micrsoft Word)

Certificació junta NO universal. Comptes normals. Amb informe de gestió. Amb informe d’auditoria. Societat anònima (format Microsoft Word)

Impresos de comptes anuals 

Pot descarregar impresos de comptes anuals de:

  • el web dels Registres del Ministeri de Justícia, fent clic aquí.
  • el web del Col·legi de Registradors, feht clic aquí.