Info

Horari

ATENCIÓ: Horari d’atenció al públic durant l’estat d’alarma.

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres des de les 9 h a les 17 h.

Mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre, des de les 9 h a las 14 h.

Horari de caixa:

El mateix que el d’atenció al públic.

Horaris determinats per l’Article 19 de la Llei d’Emprenedors publicada al B.O.E. el dia 28/09/13

Horari d’atenció telefònica al departament de legalització de llibres i dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres des de les 11 h a les 13 h.

Forma de pagament:

Transferència bancària*,  efectiu metàl·lic  o amb targeta de crèdit o dèbit. NO S’ADMETEN TALONS.

Compte bacari per fer les transferències: ES80 0049 5254 1327 1604 7359

Concepte de les transferències per a provisions: Denominació de la Societat, entitat o nom i llinatges de l’empresari individual.

Concepte de les transferències per a liquidacions de factures: Número d’entrada del document al Registre. Exemple: 1/2020/1975.

* Tinguin en compta que la majoria de transferències no es fan efectives al compte bancari del Registre fins al dia següent de la seva emissió. 

Info

Per a què serveix el Registre Mercantil?

Serveix per donar seguretat al tràfic mercantil publicant les dades jurídiques i econòmiques de les societats i altres persones que s’inscriuen en el mateix i qui són els seus representants.

Què s’inscriu en el Registre Mercantil?

Els empresaris individuals, les societats mercantils i altres subjectes que actuen en el tràfic mercantil. Així mateix s’inscriuen els actes i acords d’aquestes persones relatives a la seva organització i funcionament.

Quins documents accedeixen al Registre Mercantil?

Amb caràcter general s’inscriuen els documents públics i, en els casos previstos, els documents privats.

És obligatori inscriure?

Sí, llevat dels casos en què expressament es disposi el contrari.

És públic el Registre Mercantil?

És públic i pot ser consultat per qualsevol.

Com s’obté la publicitat?

Hi ha dos mitjans: les notes simples i la certificació. La primera té valor merament informatiu. La certificació és l’únic mitjà d’acreditar fidelment el contingut del Registre Mercantil i va signada pel registrador.