Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust»

By | 7 de gener de 2020

La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha elaborat una proposta de Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust», amb l’objecte d’aclarir en l’àmbit de serveis a societats i fideïcomisos de tipus «Trust» que determinen l’obligació de registre de conformitat amb el que preveu la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d’Abril. Així mateix, la guia pretén aclarir en quins supòsits l’obligació de registre és competència de la persona física individual o, la persona jurídica per la qual el professional presta els seus serveis, per tal de facilitar el compliment de l’obligació de registre i dotar els operadors de major seguretat jurídica.