Horari d’atenció a el públic durant l’estat d’alarma

By | 17 de Març de 2020

La Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020 ha establert que l’horari d’atenció a el públic en els registres, durant l’estat d’alarma, serà:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Les consultes només seran ateses per telèfon o correu electrònic.

Les sol·licituds de notes simples i certificacions s’hauran de fer a través del web:

www.registradores.org

Les notes simples també podran sol·licitar-se per correu electrònic.

A MÉS, es recorda que la presentació de documents es pot fer telemàticament a:

www.registradores.org

Preguntes freqüents sobre la situació dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, davant la situació de estat d’alarma per el COVID-19

Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust»

By | 7 de Gener de 2020

La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha elaborat una proposta de Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust», amb l’objecte d’aclarir en l’àmbit de serveis a societats i fideïcomisos de tipus «Trust» que determinen l’obligació de registre de conformitat amb el que preveu la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d’Abril. Així mateix, la guia pretén aclarir en quins supòsits l’obligació de registre és competència de la persona física individual o, la persona jurídica per la qual el professional presta els seus serveis, per tal de facilitar el compliment de l’obligació de registre i dotar els operadors de major seguretat jurídica.

Registre de prestadors de serveis

By | 3 de Gener de 2020

Legislació aplicada

Com fer constar la manifestació d’estar sotmeses les PERSONES JURÍDIQUES inscrites en el Registre Mercantil, com a subjectes obligats a les normes establertes en la Llei 10/2010:

S’ha d’emetre una declaración per la societat (al peu d’aquesta pàgina i a l’apartat  impresos hi ha el formulari), signat per qui tingui la facultat de certificar, del que resulti aquesta obligació, que haurà de presentar a inscripció en el Registre Mercantil.
Com estableix l’esmentada disposició legal les persones físiques o jurídiques ja inscrites han de presentar  una declaración d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes de la Llei 10/2010. Les persones jurídiques han de presentar, a més, una manifestació dels que siguin els seus titulars reals. Es pot elaborar la declaració de titular real utilitzant l’eina informàtica anomenada «IURE» que es pot descarregar del web del Col·legi de Registradors, sent necessari estar abonat al portal del Col·legi de Registradors i disposar d’un certificat de signatura electrònica.

Com fer constar la manifestació d’estar sotmesos les PERSONES FÍSIQUES, EMPRESARIS inscrits, com a subjectes obligats a les normes establertes en la Llei 10/2010:

L’empresari ha de subscriure una declaración (al peu d’aquesta pàgina i a l’apartat  impresos hi ha el formulari) en el qual es manifesti la subjecció a aquesta obligació, que haurà de presentar a inscripció en el Registre Mercantil.  Si no consta inscrit en el Registre Mercantil, prèviament o simultàniament a la presentació de la manifestació, s’ha d’inscriure com a empresari individual en el Registre. En l’apartat impresos hi ha el formulari.

Com fer constar la manifestació d’estar sotmesos les PERSONAS FÍSIQUES, PROFESSIONALS, com a subjectes obligats a les normes establertes en la Llei 10/2010:

• La persona física professional haurà de subscriure una declaració. Al peu d’aquesta pàgina i a l’apartat  impresos hi ha el formulari.

Per a les persones físiques professionals tota la tramitació ha de ser per via telemàtica.

Procediment comú:

  • La presentación és recomanable fer-la de forma telemàtica. així es fa, n’hi haurà prou que el document que conté la certificació vagisignat electrònicament per la o les persones que ostentin la facultat de certificar. També es pot fer aquesta presentació, en finestreta en suport paper, amb la signatura o signatures legitimades notarialment o personant-se en el Registre, la persona o persones certificants i estenent la seva signatura davant del Registre acompanyant fotocòpia del seu D.N.I.-N.I.E.
  • En cas d’ús del procediment telemàtic, el document signat s’incorporarà directament al portal del Col·legi de Registradors, utilitzant l’opció de presentació telemàtica de documents privats (veure manual de presentació telemàtica de documents privats en la pàg. 27).
  • La manifestació de prestador de serveis dona dret a percebre aranzel. Podeu consultar la provisió de fons en l’apartat de provisions del web. Si la presentació es fa de forma telemàtica, la factura serà cobrada pels Serveis Interactius del Col·legi de Registradors de la manera habitual. Si la presentació es fa en format paper, personant-se al Registro, al moment de la presentación s’haurà de fer la provisió.
  • Sense la declaració de titularitat real per a les persones jurídiques no es pot inscriure la declaració de la Llei 10/2010, per el que, es convenient  que les dues presentacions s’efectuïn simultàniament i pel mateix procediment que la manifestació d’estar sotmès a la Llei 10/2010, presencialment a finestreta o per procediment telemàtic. La declaració es pot ometre si la titularitat real no ha canviat de la declarada en el dipòsit de comptes del darrer exercici, marcant la casella a la certiticació.

L’aplicació «IURE» que pot descargar del web del Col·legio de Registradors, permet de forma totalment gratuïta comunicar al Registre (per via telemàtica) tant l’expressada declaració de qui o els qui siguin els titulars reals, abans esmentada, així com els canvis en la titularitat real que es vagin produint amb posterioritat al dipòsit dels comptes anuals de conformitat amb el que disposa l’esmentada disposició addicional única del RD Llei 11/2018 de 31 d’agost (veure manual d’ús).

Dipòsit de comptes i declaración anual d’activitats:

  • Les persones físiques o jurídiques, prestadores de serveis, hauran de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, d’acord amb les normes de la Llei de societats de capital i el Reglament del Registre Mercantil.  S’exceptua d’aquesta obligació a les persones físiques professionals.
  • Amb els comptes anuals i altres documents que segons la legislació hagin de dipositar-se en el Registre Mercantil, es presentarà per al seu dipòsit, un document del qual resultin les dades que en l’apartat 7 de la disposició addicional es relacionen. Les persones físiques professionals únicament hauran de dipositar en el Registre, el document preveu l’esmentat apartat 7, dins els tres primers mesos de cada any, de forma telemàtica.

 Models de declaració:

 

Per a totes les opcions, si la presentació ha de ser telemàtica (obligatòria en el cas de persones físiques professionals), s’ha de generar un arxiu PDF amb qualsevol dels models anteriors, que s’ha de signar electrònicament amb un certificat digital reconegut per la persona o persones que subscriguin la declaració.

La presentació telemàtica es fa a la plataforma Online del Col·legi de Registradors (veure manual de presentació telemàtica de documents privats pàg. 28)

IMPORTANT: Si s’ha de sol·licitar la inscripció de més d’una persona, tant si són físiques com jurídiques, s’ha de fer individualment en presentacions diferentes.

Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre sobre inscripció prestadors serveis

By | 3 de Gener de 2020

Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de persones físiques o jurídiques que, d’una manera empresarial o professional, proporcionin els serveis descrits en l’article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorismo.

Apartat web del servei

Registre de prestadors de serveis (PROFESSIONALS)*

By | 4 de Setembre de 2019

* Per a persones jurídiques i empresaris individuals poden consultar l’apartat web del servei.

La seva tramitació està regulada per l’Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de persones físiques o jurídiques que, d’una manera empresarial o professional, proporcionin els serveis descrits en l’article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 

Toda la tramitació ha de ser per via telemàtica.

 

Impresos:

Emplenat el formulari, s’ha de signar electrònicamente amb un certificat digital reconegut per la persona que subscrigui la declaració.

La presentació telemàtica es fa a través de la plataforma Online del Col·legi de Registradors (veure manual de presentació telemàtica de documents privats pàg. 28)