Represa terminis administratius suspesos per l’estat d’alarma

By | 29 de maig de 2020

La Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix la represa de l’còmput dels terminis adminstrativos suspesos per l’estat d’alarma.

D’altra banda, la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 28 de maig de 2020, sobre aixecament de la suspensió de terminis administratius, aclareix alguns extrems de la resolució, anteriorment relacionada.

Nou termini per legalitzar llibres i dipositar comptes de l’exercici 2019

By | 29 de maig de 2020

La disposició final 8a del Reial Decret-Llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 2020.05.27), ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, per tant, les DATES LÍMIT per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de comptes anuals seran les següents:

Data màxima per presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE de 2020.
Data màxima per celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l’aplicació de l’resultat: 31 d’OCTUBRE 2020.
Data màxima per presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: UN MES des del dia en què s’hagi celebrat la junta d’aprovació de comptes i aplicació del resultat (en cas de celebrar-se el 31 d’octubre la data màxima serà el 30 de novembre de 2020).

Horari d’atenció a el públic durant l’estat d’alarma

By | 30 d'abril de 2020

La Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020 ha establert que l’horari d’atenció a el públic en els registres, durant l’estat d’alarma, serà:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Les consultes només seran ateses per telèfon o correu electrònic.

Les sol·licituds de notes simples i certificacions s’hauran de fer a través del web:

www.registradores.org

Les notes simples també podran sol·licitar-se per correu electrònic.

A MÉS, es recorda que la presentació de documents es pot fer telemàticament a:

www.registradores.org

Preguntes freqüents sobre la situació dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, davant la situació de estat d’alarma per el COVID-19

Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust»

By | 7 de gener de 2020

La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha elaborat una proposta de Guia de Registre de Proveidors de Serveis a Societats i Fideïcomisos tipus «Trust», amb l’objecte d’aclarir en l’àmbit de serveis a societats i fideïcomisos de tipus «Trust» que determinen l’obligació de registre de conformitat amb el que preveu la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d’Abril. Així mateix, la guia pretén aclarir en quins supòsits l’obligació de registre és competència de la persona física individual o, la persona jurídica per la qual el professional presta els seus serveis, per tal de facilitar el compliment de l’obligació de registre i dotar els operadors de major seguretat jurídica.