El registre al teu abast

By | 9 de maig de 2022

El registre al teu abast. Com dirigir de manera senzilla la meva empresa des de casa o despatx.

El passat 11 de maig de 2022, juntament amb el Consell General d’Economistes d’Espanya, mostràrem de manera molt pràctica i visual, la multitud d’actes empresarials i societaris que com a emprenedor, empresari individual o administrador d’una societat pots dur a terme des de casa teva, despatx o smart, sense necessitat de desplaçar-te i amb un considerable estalvi en termes de cost i eficàcia.

Mostràrem com apoderar o revocar un poder, nomenar o cessar un administrador, nomenar un auditor, presentar els comptes anuals, assolir un acord extrajudicial, obtenir publicitat mercantil, o, posar fora de perill l’habitatge habitual d’empresaris individuals o autònoms davant d’accions per impagament de deutes professionals, és possible mitjançant un procediment senzill, telemàtic i econòmic amb plena seguretat jurídica, sense necessitat d’intermediaris.

El que segueix és el vídeo enregistrat de la jornada:

 

Full registrat tancat per no dipositar comptes anuals

By | 9 de febrer de 2022

No es pot efectuar el dipòsit de comptes d’una societat si el full registral està tancat per falta del dipòsit d’algun dels tres darrers exercicis socials. Al llarg del 2022 els exercicis no dipositats que tanquen full són 2018, 2019 i 2020.

Tot això, en base al que disposa l’article 378 del Reglament del Registre Mercantilarticle 282 de la Llei de Societats de CapitalResol·lució de 18 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Pública.

23/12/2021 Incidència amb l’atenció telefònica

By | 23 de desembre de 2021

Actualitzacions: 

23/12/2021 08:30 Detectada incidència.

24/12/2021 08:20 El sistema segueix, intermitentment, fallant.

27/12/2021 09:00 El sistema funciona amb normalitat.

 

 

Tenim una avaria en el sistema de comunicació telefònica. Ho estam revisant.

Disculpeu les molèsties.

En estar resolt ho publicarem.

Es pot contactar amb el Registro,  per correu electrònic:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Dipòsits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

Registre de Béns Mobles: mallorca.rbm@registromercantil.org

24/11/2021 Incidència amb l’atenció telefònica

By | 24 de novembre de 2021

Actualització: 25/11/2021 09:00 La incidència està resolta i les línies telefòniques operen amb normalitat.

 

 

Tenim una avaria en el sistema de comunicació telefònica (per causes alienes al Registre). Ho estam revisant.

Disculpeu les molèsties.

En estar resolt ho publicarem.

Es pot contactar amb el Registro,  per correu electrònic:

General: mallorca.info@registromercantil.org

Publicitat (notes registrals): mallorca.publicidad@registromercantil.org

Certificacions: mallorca.certificaciones@registromercantil.org

Dipòsits i legalitzacions: mallorca.depositosylegalizaciones@registromercantil.org

Registre de Béns Mobles: mallorca.rbm@registromercantil.org

Subsanar Comptes anuals 2020: Full Covid

By | 27 d'octubre de 2021

El 26 de juliol de 2021 van ser publicades sengles Ordres per les quals aprovaven els nous models per a la presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil. El Col·legi de Registradors, a fi que es poguessin dipositar els comptes en termini, i, alhora, fossin incorporades les noves exigències legals en tan breu període de temps, va permetre que, aquelles societats que els resultés de difícil o impossible execució, poguessin fer servir els models de presentació de comptes anteriors si bé que, haurien d’esmenar en el termini de cinc mesos el defecte que els fos advertit. Amb aquesta finalitat el Col·legi ha preparat una Guia pràctica de com subsanar els comptes anuals de l’exercici 2020 per manca del Full “Declaració COVID 19” i/o algunes altres qüestions referides fonamentalment als auditors.

Guia pràctica