Legalització de llibres


Horari d'atenció telefònica al departament de legalització de libres:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.

***

Els llibres que obligatòriament han de portar ELS EMPRESARIS -Llibre Diari i Llibre Inventari i Comptes (art. 25 C. de Com.)- d'acord amb les disposicions legals vigents es legalitzaran en el Registre Mercantil del seu domicili. Així mateix PODRAN ser legalitzats pel Registre els llibres de detall del Llibre Diari i qualssevol altres que es porten per ELS EMPRESARIS en l'àmbit de la seva activitat. A EXCEPCIÓ dels Llibres registres establerts per la normativa fiscal que, si s'escau, hauran de legalitzar-se en les delegacions i administracions d'Hisenda-AEAT.


La Llei 14/2013, de 27 de setiembre, de recolçament als emprenedors i la seva internacionalització, estableix:

"Article 18. Legalització de llibres.

1. Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris d’acord amb les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats, o els llibres registres de socis i d’accions nominatives, s’han de legalitzar telemàticament en el Registre Mercantil després d’emplenar-los en suport electrònic i abans que transcorrin els quatre mesos següents a la data del tancament de l’exercici.

2. Els empresaris poden legalitzar voluntàriament llibres de detall d’actes o grups d’actes formats amb una periodicitat inferior a l’anual quan interessi acreditar de manera fefaent el fet i la data de la seva intervenció pel registrador.

3. El registrador ha de comprovar el compliment dels requisits formals, com també la formació successiva regular dels que es portin dins de cada classe i certificar electrònicament la seva intervenció fent constar el corresponent codi de validació."


A la legalització de llibres al Registre Mercantil li ès d’aplicació:

Instrucció de 12 de febrero de 2015, de la Direción General dels Registres i del Notariat, sobre legalització de libres dels empresaris en aplicació de l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolçament als emprenedors i la seva internacionalització (pot veure la instrucció completa fent clic aquí):

Instrucció d'1 de juliol de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre mecanismes de seguretat dels fitxers electrònics que continguin llibres dels empresaris presentats a legalització en els registres mercantils i altres qüestions relacionades (pot veure la instrucció publicada al BOE fent clic aquí).


Por descarregar el programa “Legalia” a l’apartat descàrregues del Col·legi de Registradors que permet realitzar els arxius digitals aptes per a la seva presentació en suport digital. La presentació s’ha de fer per via telemàtica, amb signatura electrònica reconeguda. Els certificats de signatura electrònica reconeguts són els següents: SCRFNMTACACATCERTGVAANCERT emitidos a Notario, DNIeAC FIRMAPROFESIONAL CA1CAMMERFIRMAIZENPE.

Si té qualque dubte amb relació al servei de signatura electrònica pot cridar al telèfon de suport de Signatura Electrònica del Col·legi de Registradors: 902 201 200.

Per fer la presentació per via telemàtica  ha de donar-se d'alta en el servei  (alta en els serveis interactius del Col·legi de Registradors). Si vostè es va donar d'alta per demanar notes informatives o dipòsits de comptes en els registres mercantils o notes informatives de finques en els registres de propietat, ja pot fer la presentació telemàtica. Si ja es va donar d'alta i no recorda el nom d'usuari i contrasenya truqui al telèfon 902 201 200 o envieu un correu electrònic a soporte.firma@corpme.es

Si el seu programa de comptabilitat suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació telemàtica seguiu les instruccions que aquell indica.

Si el seu programa de comptabilitat no suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació telemàtica segueixi aquestes instruccions:

Descarregui el programa Legalia des de l'apartat descàrregues del Col·legi de Registradors i seguiu les instruccions que es detallen en l'apartat "Ajuda" del seu menú. Per a qualsevol consulta, truqui al 902 201 200 o enviï un correu a soporte.d2@registradores.org

Generi els arxius digitals aptes per a la presentació telemàtica.

Al portal de presentació telemàtica pot fer l'envio. Triï l'opció d’accés amb certificat i seguiu les indicacions. Si té algun problema amb la presentació pot contactar amb el telèfon 902 201 200.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal