Documents


Qui pot presentar documents en el Registre Mercantil?

Qui presenti un document en el Registre Mercantil serà considerat representant de qui tingui la facultat o el deure de sol.licitar la inscripció.

Quin és l'horari d'obertura al públic del Registre Mercantil?

El Registre estarà obert al públic, als efectes de presentació de documents, de dilluns a divendres, de les 9 h. a les 17 h.

Mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre, de les 9 h. a les 14h.

Com presentar els documents en el Registre?

En persona. Personalment a les mateixes oficines, dins l'horari d'obertura al públic.

¿S'ha d'omplir algun imprès per a la presentació de documents?

Sí, s'ha d'omplir un imprès per indicar com s'ha de notificar la qualificació negativa del document, en cas que aquest sigui una Escriptura. Pot descarregar de l'apartat impresos. Per agilitzar el tràmit de notificació de defectes el Registre recomana que escolliu l'opció de correu electrònic.

Altres documents necessiten la presentació d'un imprès concret. Per obtenir-los aneu a la secció d'impresos i a la secció del servei concret que sigui.

Quina provisió de fons per a despeses de BORME o altres he de deixar a l'hora de presentar els documents en el Registre?

Consulteu l'apartat provisions.

Com es poden fer efectives les provisions?

En efectiu metàl.lic o taló nominatiu a nom de Registre Mercantil de Mallorca.

Qui pot retirar els documents presentats en el Registre?

Qualsevol persona podrà retirar els documents presentats en el Registre, amb el resguard que es va lliurar en el moment de la presentació. En cas de no tenir resguard, únicament i exclusivament el presentador del mateix, identificant-se amb el seu DNI o bé qualsevol persona autoritzada per aquest, acompanyant l'autorització.

A partir de quin moment puc passar a retirar els documents presentats en el Registre?

Els documents poden retirar-se i despatxats després dels 15 dies hàbils següents a la seva presentació, si no hi ha defectes que impedeixin la inscripció. Si es necessiten en un termini inferior, es pot demanar la seva tramitació urgent en el moment de la presentació. Algun tipus de document (per Reglament) té un termini de despatx inferior els 15 dies.

Quan el document estigui llest se li notificarà per correu electrònic (si al moment de la presentació ho ha indicat). També, en el mateix correu, se li notificarà l'import pendent de la liquidació de la factura d'honoraris de Registre.

Quin és l'horari de caixa?

El mateix que el d’atenció al pública.

Si presenta un document per correu, quina és la forma de devolució?

Se li torna el document per empresa de missatgeria, contra reemborsament de la diferència de la provisió i honoraris del Registre, cas que aquest últim concepte sigui superior a la provisió efectuada. En cas contrari, l'import a retornar al presentant, serà satisfet per taló o transferència bancària al compte de l'esmentat presentant.

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents presentats en el mateix?

Sempre en efectiu o mitjançant taló nominatiu a nom de Registre Mercantil de Mallorca, a la Caixa del Registre.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal