Presentació format paper


Horari d'atenció telefònica al departament de dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.

Important: En base a la Resol·lució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 26 de gener de 2011 (No publicada en el BOE), hi ha un canvi de criteri sobre l'exigència de presentar en unió dels comptes anuals l'informe d'auditoria, que a partir d'ara serà en tots els casos en què la Societat tingui un auditor inscrit, independentment que el seu nomenament sigui amb caràcter voluntari (per la junta o per l'òrgan d'administració), obligatori (art. 265.1 de la LSC) o a petició d'un soci minoritari (art. 265.2 LSC).

Presentació enformat paper:

Podeu descarregar els impresos des de l’apartat descàrregues del Ministeri de Justícia.

Al Registre s'ha de presentar:

Exercicis iniciats abans de l'1 de gener de 2008: Els impresos de comptes anuals (abreujat o ordinari segons correspongui). Ha de contenir el Full Identificativa, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.Els altres documents que, si s'escau s'hagin de presentar (informe de gestió, informe mediambiental, informe d'auditoria, etc.). Acord amb la Resolució de 29 de gener de 2007 de la Direcció General dels Registres i del Notariat els models normalitzats de comptes anuals han d'estar emplenats de manera mecanitzada.

Certificació de l'acord d'aprovació de comptes. Podeu descarregar models des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes.

Justificant de presentació de dipòsit de comptes. Podeu descarregar-ho des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes.

Exercicis iniciats després de l'1 de gener de 2008: Els impresos de comptes anuals (abreujat, normal o pime segons correspongui, incloent obligatòriament el model d'informació mediambiental i el d'accions/participacions pròpies). Els altres documents que, si s'escau s'hagin de presentar (informe de gestió, informe d'auditoria, etc.). Acord amb la Resolució de 29 de gener de 2007 de la Direcció General dels Registres i del Notariat els models normalitzats de comptes anuals han d'estar emplenats de manera mecanitzada.

Certificació de l'acord d'aprovació de comptes. Podeu descarregar models des de l’apartat impresos de dipòsits de comptes.


® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal