Presentació digital


Horari d'atenció telefònica al departament de dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.

Important: En base a la Resol·lució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 26 de gener de 2011 (No publicada en el BOE), hi ha un canvi de criteri sobre l'exigència de presentar en unió dels comptes anuals l'informe d'auditoria, que a partir d'ara serà en tots els casos en què la Societat tingui un auditor inscrit, independentment que el seu nomenament sigui amb caràcter voluntari (per la junta o per l'òrgan d'administració), obligatori (art. 265.1 de la LSC) o a petició d'un soci minoritari (art. 265.2 LSC).

Presentació manual en format digital (CD o DVD):

De conformitat amb el que preveu el "Annex II.Format dels Dipòsits Digitals", de l'Ordre JUS/206/2009, de 28 de gener (publicada al BOE el 10 de febrer de 2010),  els comptes anuals que es presenten per al seu dipòsit en format digital NOMÉS podran presentar en suport digital convencional CD o DVD.

No poden presentar-se en suports magnètics tipus DISQUET.

Si el seu programa de comptabilitat suporta la generació dels arxius aptes per a la presentació digital seguiu les instruccions que aquell indica.

Si el seu programa de comptabilitat no suporta la generació dels arxius aptes per a la seva presentació digital segueixi aquestes instruccions:

Descarregueu el programa des de l'apartat  descàrregues del Col·legi de Registradors  i seguiu les instruccions que es detallen en l'apartat "Ajuda" del seu menú. Per a qualsevol consulta, truqui al 902 201 200 o enviï un correu a soporte.d2@registradores.org

Generi els arxius digitals aptes per a la seva presentació digital i guardi'ls en un CD o DVD.Imprimiu la Certificació d'empremta digital.

Al Registre s'ha de presentar:

El suport informàtic amb el dipòsit digital (CD o DVD).

Certificació de l'empremta digital signada per les mateixes persones que signen el certificat de l'apartat següent.

Certificació de l'acord d'aprovació de comptes. Podeu descarregar models des de l’apartat de impresos de dipòsits de comptes. També hi ha de constar l'empremta digital  que consta en el certificat de l'empremta digital.

Justificant presentació de dipòsit de comptes. Podeu descarregar models des de l’apartat de impresos de dipòsits de comptes.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal