Dipòsits de comptes

Horari d'atenció telefònica al departament de dipòsit de comptes:

De dilluns a divendres, de les 11 h. a les 13 h.


Tipus de presentació (passes a seguir): 

---------------------------------

Informació general:

Les COMPTES ANUALS s'han de presentar per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en el termini d'un mes a comptar de la data de la seva aprovació (art. 365 del RRM).

NO HAN DE PRESENTAR (si es presenten en format paper): enquadernades, ni grapar per separat els diferents documents que les integren. NI ELS DUPLICATS DELS COMPTES ANUALS.

DOCUMENTS A DIPOSITAR:

1.- JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ (si es fa en format paper o en cd/dvd), totalment emplenada que pot descarregar de l'apartat impresos. HA CUIDAR ESPECIALMENT A L'OMPLIMENT DEL JUSTIFICANT ja que la notificació d'existència de defectes, les factures definitives i la justificació del dipòsit seran remeses a la seva adreça de correu electrònic, sense que hagi de passar pel Registre per retirar-los.

2.- Certificació de l'acord de l'òrgan social competent, que contingui l'acord d'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat. Podeu descarregar models de certificació en l'apartat impresos.

Aquesta certificació ha de ser expedida per la/les persona/es que tingui/n facultat/s de certificar les actes i acords dels òrgans col·legiats, determinades en l'article 109 del RRM, és a dir: l'Administrador Únic, qualsevol dels Administradors Solidaris, els Administradors Mancomunats, o, en cas de Consell d'Administració, el secretari o vicesecretari d'aquest, siguin o no Administradors, amb el vistiplau del seu president o vicepresident.

LA CERTIFICACIÓ CONTINDRÀ: Totes les circumstàncies exigides per l'article 112 del RRM, si els comptes han estat formulats de forma abreujada, expressarà la causa, igualment expressar, BAIX FE DEL certificant, que els comptes (impresos normalitzats i memòria) i l'informe de gestió estan signats per tots els administradors, o si falta la signatura d'algun d'ells, s'ha d'assenyalar aquesta circumstància en el certificat, amb expressa indicació de la causa.

En el cas que els comptes es presentin en suport digital, en l'expressada certificació, a més, ha d'identificar de forma inequívoca els comptes presentats digitalment, tal com exigeix ​​l'apartat 1.3 de l'article 366 del RRM, per a això ha d'especificar l'empremta digital generada.

3.- En el cas que els comptes es presentin auditats, l'informe dels auditors de comptes ha d'estar signat per aquests.

D'acord amb la Resol·lució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 26 de gener de 2011 (No publicada en el BOE), hi ha un canvi de criteri sobre l'exigència de presentar en unió dels comptes anuals l'informe d'auditoria, que a partir d'ara serà en tots els casos en què la Societat tingui un auditor inscrit, independentment que el seu nomenament sigui amb caràcter voluntari (per la junta o per l'òrgan d'administració), obligatori (art. 265.1 de la LSC) o a petició d'un soci minoritari (art. 265.2 LSC).

4.- Certificat acreditatiu que els comptes diposites es corresponen amb els auditats. Aquesta certificació es pot incloure en la prevista en l'anterior apartat 2.

5.- Els comptes anuals  i la resta de documents obligatoris, degudament IDENTIFICATS en la certificació a què es refereix el precedent número 2.

6 .- Un exemplar de l'informe de gestió, si s'escau.

Tant la Certificació dels acords, com la Memòria i l'Informe de Gestió han de ser redactats en folis mida DIN A4, només per l'anvers i amb la deguda intensitat d'impressió que els faci perfectament llegibles.

7.- Un exemplar del document d'informació sobre accions/participacions pròpies, degudament signat pels Administradors de la Societat, que afecta tant les societats anònimes com a les Societats Limitades, i que haurà de presentar tant si és negatiu com en el supòsit de que s'hagin efectuat operacions.

En el supòsit de ser negatiu, n'hi ha prou amb la presentació de la primera de les pàgines del expressat document.

8.- Document d'Informació mediambiental, tant si és negatiu com si és o positiu, i en aquest últim cas farà expressa remissió a l'apartat corresponent de la Memòria.

En el cas de presentar els comptes en suport digital o per via telemàtica (Ordre de 28 de gener de 2009,-BOE núm 35, de 10 de febrer de 2009), la signatura o empremta digital que genera, s'ha d'especificar a la Certificació de acords de la Junta que aprova els comptes anuals presentats a dipòsit, als efectes d'identificar de forma inequívoca els comptes presentats.

Es pot descarregar el programa "D2" de l'apartat Descàrregues per generar el Dipòsit Digital apte per a la seva presentació en suport digital o per via telemàtica.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal