Codis LEI

El Identificador d'Entitat Jurídica (LEI, per les sigles en anglès) és un codi global i únic basat en l'estàndard ISO 17442, que s'utilitza per identificar les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits de informació en els mercats financers.

L'operativa de sol·licitud o renovació de codi LEI és per via telemàtica i està gestionada exclusivament pel Col·legi de Registradors, en el portal web:

https://www.justicia.lei.registradores.org

Per a qualsevol dubte, consulta o incidència, han de contactar amb:

Telèfons: 912701796 / 902734375
E-mail: soporte.lei@corpme.es


***

L'operativa detallada a continuació només és vàlida per a sol·licituds o renovacions de codi LEI, emplenades al web abans de dia 12 de febrer de 2018 i que tenen un termini de dos mesos per a la seva presentació en el Registre. Transcorreguts els dos mesos des de la seva complimentació a la web, sense que s'hagi presentat en el Registre, la sol·licitud serà rebutjada i ja no serà vàlida l'operativa detallada en aquesta pàgina.


  • Els terminis de qualificació de la sol·licitud són els mateixos que regeixen per a la resta de documents que es presenten al Registre Mercantil, en els termes previstos en l'art. 18 del Codi de Comerç. 
  • Per societats inscrites en aquest Registre, les dades que s'indiquen en la sol·licitud han de coincidir amb les que consten inscrites en el Registre (denominació social, dades d'inscripció, domicili social, representant, etc.). Si no coincideixen, la sol·licitud serà rebutjada.
  • Emplenada la sol·licitud al web i impresa, la mateixa no pot ser modificada. En el cas d'observar errors en el seu emplenament i abans de la seva presentació en el Registre, haurà d'enviar un correu a l'adreça mallorca@registromercantil.org sol·licitant el rebuig de la sol·licitud. Un cop rebuda la confirmació del rebuig podrà procedir a l'elaboració d'una nova sol·licitud amb la informació correcta.
  • Per a les entitats no inscrites en aquest Registre (Societats estrangeres, mútues, confraries, etc,) la forma de presentació de la sol·licitud només pot ser presencial ja que s'ha d'aportar documentació original que acrediti l'existència, inscripció en registre públic o administratiu, càrrec i facultats de la persona que signa la sol·licitud en representació de l'entitat. La documentació original esmentada un cop presentada (aportant una fotocòpia) serà confrontada i retornada al presentant.
  • L'Ordre JUS / 35/2014,  de  20  de gener  estableix  els  honoraris  que percebrà el Registre per l'emissió i la renovació del codi LEI.

Operativa per a la presentació de sol·licituds de códi LEI en aquest Registre: 

1. - Al web: 

Si es tracta d'una nova sol·licitud de codi LEI: 

https://www.justicia.lei.registradores.org/pgSolicitudIdentificador

Si es tracta d'una renovació o modificació de dades de codi LEI:

https://www.justicia.lei.registradores.org/pgSolicitudCambioDatos

Emplenar la sol·licitud amb les dades de l'entitat, persona de contacte i persona autoritzada i tot seguit fer clic al botó “Siguiente".

2.- Imprimir la sol·licitud.

3.- Presentar la sol·licitud en el Registre:

Presencialment:

La sol·licitud s'ha de signar de manera autògrafa per persona amb facultats suficients de representació de la Societat (administrador únic, administrador solidari, administradors mancomunats, apoderat general, conseller delegat...). S'ha d'acompanyar una fotocòpia del D.N.I./N.I.E. de la persona o persones que hagin signat la sol·licitud. Al moment de la presentació hauran de pagar els honoraris (121,00 € si es tracta d'una nova sol·licitud de codi LEI o de 60,50 € si es tracta d'una sol·licitud de renovació o de modificació de dades). En relació als honoraris cal dir que si es tracta d'una sol·licitud de renovació presentada abans de la seva caducitat, els honoraris són de 60,50 €, però si es presenta amb posterioritat a la data de la seva caducitat els honoraris seran 121,00 €.

Per missatgeria o correu:

Remetre a l’adreça del Registre: 

Registre Mercantil de Mallorca.

Gestió codi LEI.

Carrer Alfons El Magnànim, 2, planta 4.

07004 Palma de Mallorca.

la següent documentació:

a) La sol·licitud de codi LEI, amb signatura autògrafa per un representant legal de l'entitat (administrador únic, administrador solidari, apoderat general, conseller delegat...). S'ha d'acompanyar una fotocòpia del D.N.I./N.I.E. de la persona o persones que hagin signat la sol·licitud.

b) Resguard de transferència bancària al compte número:

ES80 0049 5254 1327 1604 7359

(Indicant com a concepte "LEI + Nom de la Societat / entitat") per pagar els honoraris (121,00 € si es tracta d'una nova sol·licitud de codi LEI o de 60,50 € si es tracta d'una sol·licitud de renovació o de modificació de dades). En relació als honoraris  cal dir que si es tracta d'una sol·licitud de renovació presentada abans de la seva caducitat, els honoraris són de 60,50 €, però si es presenta amb posterioritat a la data de la seva caducitat els honoraris seran 121,00 €.

Via telemàtica:

Remetre a la direcció mallorca@registromercantil.org, la següent documentació:

a) La sol·licitud de codi LEI, en format PDF, signada electrònicament, emprant un certificat de signatura reconegut (exemp.: emesos pel Registre Mercantil amb eTOKEN, FNMT, ACA, CATCERT, GVA, ANCERT emitidos a Notario, DNIe, AC FIRMAPROFESIONAL CA1, CAMERFIRMA, IZENPE...) per un representant legal de l'entitat (administrador únic, administrador solidari, apoderat general, conseller delegat...). La signatura ha de ser visible i ha de col·locar-se en el lloc destinat a la signatura en la sol·licitud. Per signar el PDF ha d'emprarse el programa genèric de visualització de arxius PDF, Adobe Acrobat Reader, amb les opcions pròpies de signatures electròniques.

b) Resguard de transferència bancària al compte número:

ES80 0049 5254 1327 1604 7359

(Indicant com a concepte "LEI + Nom de la Societat / entitat") per pagar els honoraris (121,00 € si es tracta d'una nova sol·licitud de codi LEI o de 60,50 € si es tracta d'una sol·licitud de renovació o de modificació de dades). En relació als honoraris  cal dir que si es tracta d'una sol·licitud de renovació presentada abans de la seva caducitat, els honoraris són de 60,50 €, però si es presenta amb posterioritat a la data de la seva caducitat els honoraris seran 121,00 €.

4.- Quan estigui assignat o renovat el codi LEI, es remetrà la certificació d'assignació o renovació en format PDF (amb codi segur de verificació CSV), juntament amb la factura (també en format PDF), a l'adreça de correu electrònic de la persona de contacte que s'hagi fet constar en el formulari de sol·licitud. Igualment a aquesta adreça de correu electrònic s'enviaran totes les notificacions relatives al codi LEI (fases del tràmit, incidències del tràmit, recordatoris de renovació, etc.).

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal