Retenció I.R.P.F.

Informació de Retencions

Obligació de retenir:

Dels Articles 99 i 105 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels Articles 74, 76 i 108 del seu Reglament, segons redacció donada a aquest últim pel Reial Decret 439 / 2007, resulta:

1r. Les persones jurídiques i els empresaris individuals i professionals estan obligats a retenir i ingressar a compte la quota que es determini respecte de les quantitats que abonen en l'exercici de les seves activitats empresarials i professionals.

2n. Els subjectes obligats a retenir assumiran l'obligació d'efectuar l'ingrés en el tresor, sense que l'incompliment d'aquella obligació pugui excusar-los d'aquesta.

3r. L'obligació de retenir incumbeix, per tant, l'obligat al pagament de la factura, de manera que és a ell mateix a qui correspon apreciar si escau aquesta o no, sense comptar amb la conformitat del professional que suporti la retenció.

Totes aquelles persones que per estar obligades a practicar retenció desitgin que se'ls faci constar la mateixa en la factura hauran d’indicar-ho en el moment de la presentació del document.

Si tot i l'anterior la pesona obligada a retenir no ho ha manifestat en el moment de la presentació del document, podrà en qualsevol moment posterior practicar la retenció i li serà abonada la quantitat corresponent.

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal