Nomenament d'experts


Per a sol·licitar del Registre el nomenament d'expert per a valoració d'aportacions no dineràries s'ha de presentar la documentació que seguidament es detalla, segons el tipus:

Aportació no dinerària en constitució de Societat:

  Instància de sol·licitud per triplicat

  Relació de promotors per duplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

            Finca urbana

            Finca rústica

            Maquinària

            Negoci

            Altres béns


Aportació no dinerària en ampliació de capital de Sociedtat:

  Instància de sol·licitud per triplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

           Finca urbana

           Finca rústica

            Maquinària

            Negoci

            Altres béns


Transformació de Societat Limitada en ANÒNIMA:

  Instància de sol·licitud per triplicat

          Annex descripció béns aportats per duplicat:

            Finca urbana

            Finca rústica

            Maquinària

            Negoci

            Altres béns

® 2016  Registre Mercantil de Mallorca      |      Info del web       |       Ajuda del web       |       Contacte     |      Site Map     |     Nota legal